Klachten

Het kan gebeuren dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, waarbij wij zijn aangesloten. Na het invullen van het klachtenformulier, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen. Komt er geen oplossing, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak.